Tag

Wat zijn leerstoornissen?

Er bestaan tegenwoordig heel wat misvattingen over kinderen met leerstoornissen. In een gemedicaliseerde maatschappij als de onze worden er nogal snel etiketten op mensen en dingen gekleefd. Actieve kinderen worden dan hyperkinetisch genoemd, met aanleg voor ADHD, en passieve kinderen zijn plots depressief. Wanneer je veel dagdroomt, heb je «concentratieproblemen» en wie niet mee kan met de klas heeft een leerstoornis. Maar zo eenvoudig is het allemaal niet…

Een probleem op school?

Leerstoornissen hebben niet zozeer te maken met het «leren» op school, al maakt dat er wel deel van uit. Kinderen met leerstoornissen hebben moeite met het vatten, begrijpen en communiceren, zowel op school als thuis, in de dagelijkse omgang. Dingen bijleren is voor hen niet per se onmogelijk, wel gaat het erg moeizaam en is er vaak specifieke bij hulp nodig.

Weinig mensen maken een onderscheid tussen leerstoornissen en leerproblemen, hoewel het verschil tussen beiden zeer groot is. Leerproblemen zijn gebonden aan omstandigheden en kunnen geremedieerd worden met extra aandacht en voldoende stimulering en ondersteuning. Leerstoornissen zijn echter aangeboren en kunnen zeer ingrijpend zijn. Ze beslaan tegelijk meerdere vlakken van het leven en functioneren van een kind. Het gaat dus bijvoorbeeld niet enkel om lezen en schrijven.

Wat is de impact van een leerstoornis?

Een bijkomende factor die voor verwarring kan zorgen, is het feit dat de term «leerstoornissen» verscheidene aandoeningen omvat. Leerstoornissen zijn naargelang hun intensiteit mild, matig of ernstig en kunnen zeer divers zijn. Sommige kinderen met een leerstoornis kunnen opgroeien tot onafhankelijke volwassenen, die slechts moeite hebben met het verwerven van nieuwe vaardigheden. Anderen blijven dan weer de rest van hun leven afhankelijk van specifieke hulp, zoals bijvoorbeeld kinderen met ernstige communicatieproblemen.

Wat veroorzaakt leerstoornissen?

Leerstoornissen worden veroorzaakt door een defect in de mentale ontwikkeling van een kind. Het zijn dus ontwikkelingsstoornissen, die meestal ontstaan tijdens de zwangerschap, de geboorte of de eerste levensjaren. Zo kan het voorkomen dat een kind tijdens de geboorte te weinig zuurstof krijgt. Ook kan een ziekte van de moeder tijdens de zwangerschap de ontwikkeling van het kind storen. Bepaalde leerstoornissen zijn dan weer genetisch bepaald. Tot slot kunnen op jonge leeftijd ook bepaalde ziektes, zoals hersenvliesontsteking, de ontwikkeling van het kind beperken.

Tags

Wat is dyslexie?

Vandaag de dag is dyslexie is geen onbekend begrip meer. Naast lees- en schrijfproblemen ondervinden kinderen moeilijkheden thuis en in de klas. Dyslectische kinderen hebben moeite om de associatie te maken tussen het gesproken woord en de geschreven vorm en falen vaak bij het verwerken van klanken. De diagnose van een taalstoornis impliceert niet dat een kind minder begaafd zou zijn. Integendeel, dyslexie komt grotendeels voor bij normale tot hoogbegaafde personen.

Veel voorkomende gevolgen van een leesprobleem zijn een gebrek aan motivatie, memoriseren van instructies, impulsief gedrag en bijkomende emotionele problemen. Een vroege diagnose is bijgevolg erg belangrijk.

Hoe herkennen we dyslexie?

de dag waar op dit zou plaats vinden zou ik moeten weten, dit zou liefts voor 13 mei moeten gebeurt zijn (voorbeeld van 18-jarige met dyslexie)

Ouders en leerkrachten zijn diegenen die een vermoeden van dyslexie als eerste zullen herkennen en erkennen. Voor kinderen is een vroege diagnose erg belangrijk.

Leerlingen raken gefrustreerd wanneer ze harder leren dan hun leeftijdsgenootjes zonder resultaat te boeken. Ze voelen zich dom ondanks het feit dat ze in werkelijkheid even intelligent zijn als iemand zonder dyslexie. Vanaf men een vermoeden heeft van dyslexie kan men aan een uitgebreide test beginnen. Deskundigen evalueren intelligentieniveau, lees- en schrijfvaardigheid en taalverwervingsproces om zo tot een juiste diagnose te komen.

Wat kunnen we eraan doen?

Wanneer de diagnose is gesteld zorgt dat vaak voor grote opluchting bij leerlingen. Vanaf het moment dat men weet wat er aan de hand is kunnen leerkrachten en ouders immers rekening houden met de moeilijkheden die dyslexie veroorzaakt. Door simpele afspraken kunnen een hoop frustraties bespaard blijven. Een kind kan bijvoorbeeld meer tijd krijgen om een oefening te maken zodat het niet uitgeput naar de speelplaats gaat maar ook kan ontspannen en sociale contacten leggen.

In de klas kan men rekening houden met de leerling door de last te verlichten. Leerlingen maken bijvoorbeeld maar een deel van de oefening. Ook is het efficiënter om van een auditief dictee een visueel dictee te maken, leerlingen schrijven het dictee over in plaats van het op te schrijven terwijl het wordt voorgelezen. Ten slotte kan het een helpen hen op de computer te laten werken zodat ze duidelijker kunnen lezen wat ze schrijven.

Ouders kunnen op hun beurt informeren naar de lees- en studiemethodes die in de klas worden gebruikt. Op die manier kunnen ze hun zoon of dochter helpen huiswerk te maken op dezelfde wijze als op school wordt gedaan.

Dyslexie is een leerstoornis waar je je hele leven mee zal kampen, maar een snelle diagnose en de juiste aanpak kunnen er wel voor zorgen dat de lastige gevolgen afnemen.

Tags ,